Кошой дөөнүн тукуму…Колдон буттан алышты…

Атаңдын көрү дүнүйө,

Атагы дайын Кырчында,

Ааламдын эли кошулуп,

Ай тегерек отуруп,

Ата салты боюнча ,

Алып кел деп балдарды,

Аксакал айтып салганы.

Ойноп жүргөн боз балдар,

Ошончо элден тартынбай.

Ортого түшө калганы.

…Кошой дөөнүн тукуму,

Колдон буттан алышты.

Асманга чаңды сапырып,

Ар жактан кыргыз бакырып,

Аянбай күрөш салышты.

Чамасы жеткен күчтүүсү,

Чабалыраак келгенин,

Чалынган курдан бек кармап,

Чалкасынан чабышты.

…Байыртан кыргыз ушундай,

Баласы намыс кетирбейт.

Күжүлдөгөн эр кыргыз,

Күрөшмөйүн  жетилбейт.

Аман болсун ушулар,

Атыңды журтум өчүрбөйт.