Имамдар дин илими менен эле чектелбеши керек

Жашообуз алгалап, бирок рухубуздун талабы суусап турган маалда элибиздин теңинен көбү бул күндөлүк жашоодо имамды (дин кызматкерин) жөн гана диний жөрөлгөлөрдү аткаруучу адам катары кабыл алып келет. Ал эми ислам маданиятындагы имамдын орду менен азыркы замандагы анын алдына коюлуучу коомдун талаптары тууралуу ой жүгүртө турган болсок, анын жан дүйнөсүндө милдеттүү түрдө заманавий, бардык тарап-талаптарга жооп берген башчыны түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан имамдык – жоопкерчилиги толо, фарзы менен милдети көп жумуш.

Пайгамбарыбыз Мухаммад (ага  Алланын  ийгилиги менен саламы болсун): “Имам – башчы, нары кол астындагыларга жооптуу”, – деген. Демек, имам элинин  алдында,  жамааты  үчүн жооптуу жана алар үчүн суралат. Жана дагы имамдын мойнундагы милдет – Пайгамбарыбыз (с.а.в.) Алла тарабынан жеткирген аманатын, келерки урпакка жеткирүүчү адамдарды  жакшылыкка  үндөп, жамандыктан  тыйып-нускоочу жоопкерчиликтүү жумуш. Мына ушул жоопкерчиликтүү жумушта “имам” жашоонун кандай сурагы болбосун жооп бере алган болуусу бүгүнкүнүн талабы.

Ошол себептүү имамдардын жамаат жана эл алдында диндарлыгы менен гана эмес, билимдарлыгы менен да жооп берүүсү милдеттүү талап. Бул заман талабына ылайык имамдын анык милдет жолу. Ал эми динибиз ислам биримдик менен бейпилчиликтин туусу, тынчтык менен аруулуктун символу экенин дүйнө эли таанууга мажбур. Демек, Алла тарабынан берилген аруу, ак динибиздин кызматчысы, бүгүнкү демократиялык, укуктук, светтик, унитардык, социалдык мамлекеттик коомдо өмүр сүрүп арам-адалды,жакшы-жаманды түшүндүрүп жаткан имамдарыбыз диндар эле эмес, билимдар да болушу абзел.

Себеп дегенде светтик коомдо, мамлекет менен дин өз алдынча бөлөк. Демек, мамлекетибизде диний укук эмес, адамдын динге болгон укугу коомдук мыйзамдуулуктун ичинде каралат. Ошондуктан имамдарыбыз эң алды менен өздөрү светтикти туура түшүнүп жамаатка, коомго туура түшүнүк бериши керек. Имамдарыбыз ар кандай жагдайда элдин кубанычына да, кайгысына да тең орток болуп, Алла үчүн элдин милдет-жүгүн аркалап келе жатканы маалым. Имам, шарият өкүмүнөн жол айтса, эл ага кулак төшөгөндөй, дин адамы катары ага моюн суна тургандай дили, тили, кийим-келбети ар дайым салабат-парасаттуу болушу керек.

Анткени,  03.02.  2014-жы-лы мамлекетибиздин Коопсуздук кеңеши менен Кыргызстан мамлекеттик Дин башкармалыгы тарабынан биргеликте кабыл алынган концепциянын негизи билимдарлыкты, дилди, тилди, кийим-келбетти жана башка өлкөлөрдүн идеологиясынан тыш болуп, туура эмес агымдардан, экстремизмдик, терроризмдик, радикалдык өзүм билемдиктен алыс болуучу туура багыттуу жолду көрсөтөт.

Ушул чечимдин негизи бүгүнкү имамды туура багыт менен бүгүнкү замандын талабынан бардыгына толук кандуу жооп бере турган ар тараптуу билимдарлыгы, диндарлыгы, билгирлиги-дилгирлиги катар жүргөн устаз, адам жанын түшүнө билген тарбиячы, көңүлдөрдүн ачкычын табуучу руханий көсөм, заманбап адам болууга тарбиялап үндөйт. Демек, бүгүнкү ааламдашуунун алкагында адашууга жол жок. Касиеттүү кураныбыздын биринчи келген аяты да “окуу” – деп келгени белгилүү. Бирок, аятта кай-сы илимдин салаасын окуу айтылбаган. Мына ошондуктан адам үчүн диний илим да, башка илим да айрыкча орунда.

Ал эми баарыбызга үлгү болуу чу имамдардын бир гана диний илими менен чектелбей, ар тараптуу билимдүү болуулары куранда айтылып турбайбы. Дегинкисин айтканда, дин башчысы заман талабына жооп берген, эл эңсеп ээрчий турган  заманавий  имам  болууга тийиш. Эгерде эл менен дин кызматкерлеринин ортосуна баам сала турган болсок, исламды жана ошого тийиштүү заманавий жагдайларды түшүндүрүүдө имамдардын аткарар жүгү, албетте, жеңил эмес.

Ошол себептүү КМДБбыз имамдардын билим салаасы мечит тегерегинен чыга албай калбасын деп, дин кызматкерлерин тарбиялоодо жана эл менен иштешүүдөгү интеллектуалдыкты жогорулатууда жыл сайын имамдардын жогорулатуу курсун уюштуруп, илим салааларына сугарып диндарлык менен билимдарлыктары талапка жооп бергендей салымдарын кошуп келүүдө. Мына ушул – жогорудагы биргелешкен чечимдин негизинде, жасалып жаткан билим берүү системасындагы мамлекеттик идеология, заман талабына жооп бере турган окутуулар. Бул – мамлекетибиздин Коопсуздук кеңеши менен муфтият ортосундагы ийги иштердин арыштуу кадамдары, ары таттуу жемиши.

Алтымыш КОЗУКЕЕВ, Талас облусу, Кара-Буура районундагы Балыкчы мечитинин имам хатиби