Баатырдан өткөн баркың бар

Академик Жамин Акималиевге

Баатырдан өткөн баркың бар

Келатасыз тоодой жүктү көтөрүп,

Ысык-суукка моюн бербей көшөрүп.

Жасадым деп иштерди мактанбайсыз,

Жакпаганды бетке айтып, жазганбайсыз.

Сиз – инсансыз, калпыс ишке малынбаган,

Иштермансыз – эл мыйзамын кадырлаган.

Кыргызга аты калган бабалардай,

Чыгаан жансыз — оту өчпөй жалындаган.

***

“Жамин” деп сиңип кулакка,

Жалпы элде калды атыңыз.

Жүз жаштын айлын аралап,

Жүдөбөй тың-тың басыңыз.

Жаш кезинде ыр ырдап,

Жал-жалымды жактырдың.

Биринчиден өзүнүз,

Билим жакка так турдуң.

Канчалаган диплом,

Өз колуң менен тапшырдың.

Эл-жерим деп иштеген,

Эмгегиңди бастырдың.

Ишиң менен өйдөлөп,

Ичи тарды мат кылдың.

Ленинди баш кылып,

Албаган орден калган жок.

Ала-Тоо аймак ичинде,

Асмандаган наркың бар.

Кейибе майда-баратка,

Баатырдан өткөн баркың бар.

Кадырлап билип сыйлаган,

Ак калпак кыргыз калкың бар.

Чоро АСКАРОВ