Ак таңдай акын Аалы Туткучевдин жалпы журтка кайрылуусу

Ишеним керек, келгиле,

өлкөгө жардам бергиле!

Микробу жок тоолордун
арасында өскөн эл.
Кир жукпаган күлүктүн
канатында өскөн эл.
Таманы тоону тепселеп,
бешенеси жылдыздын
арасында өскөн эл.
Жүзүн чайып нур менен
Бутун жууган булутка
Миң ооруга шыпаа деп
магдырышкан кымызга.
Аралашып эл менен
Алыш — бериш кылышка.
Турмуш менен жарышып тоодон түштүк туюкка
Антсе да парасатыбыз булак суудай тунук да.
Бийик жердин уулусуң
Бийиктигиңди унутпа.
Ааламга салды дүрбөлөң
Кытайдын салган планы.
Андан да улук аа бирок
Кудайдын түзгөн планы.
Мындан да кыйын күндөргө
маалында кыргыз чыдады.
Ар түндүн арты таң атат
өчпөсүн үмүт чырагы.
Бүгүнкүгө буудай бар,
эртеңкиге Кудай бар
Кыргыздын сөзү бу дагы
Курулай чууга алдырбай
Кудай деп сабыр кылалы.
Кудай кырсык берерде
Быламыктан тиш сынат
Кыламыктан бут сынат
Жалбырактан таш сынат
Жаздык тийсе баш сынат.
Ал эми кудай сактап калаарда
Кырк жылы кыргын болсо да
Бей ажал чымын сак калат
Ажал бүркүп чыгаарда
Атылбай калат автомат.
Алкымдан өтпөй курч бычак
Асмандан кочкор ташталат.
Бирөөлөр жүрөт жалынып
Кудай сактап калат деп.
Бирөөлөр жүрөт ун менен буудай сактап калат деп.
Эл башына күн түшсө,
жан аяган киши эмес.
ундун баасын көтөрүп
нан аяган киши эмес.
Жолго таштап таксилер
Жол киресин көтөрүү
Бул жакшы адамдын иши эмес
Кургакчылык болгондо,
«Мауглидеги» айбандар
Бир-бирин коргойт, биз эмес
Шайлоодо элди колдонгон
өз башын гана ойлонгон
Элди тонойт чоңдор деп
Адамдар айтчу кор болгон.
Жол кире, ун, май, кумшекер
Баасы кымбат болгондон
Кыйналган элди тоногон
Айырмаң кайсы чоңдордон?
Булут минип учса да,
Буйурбаса калбайбы?
Буйурган кишиң албайбы
Буйурбаган тамакка
Мурун канайт дечү эле
Капканга тумшук салбайлы.
Абадан акча жасаган
Арам болуп калбасын, абайлаш керек андайды
Дүйнөнү каптап алаамат
Дуу болду айыл, калаа бат.
Чокуга чаап жыгууда, чоң өлкөлөрдү аралап
Иттин ээси бар болсо
Теңирге бөрү таянат
Куткаргын биздин элди деп
Кудайга кылдык аманат.
Сак болсоң сактайм деди эле
Сак бололу саламат.
Ал үчүн эрежелерди
Туура сактайлы жана бат
Аракетин жасайлы — берекети Алладан
Алыс болот оорудан
өздүк гигиена эрежесин кармаган
Ал үчүн кандай кылабыз
Тазалыкты сактайлы
Талаалап көпкө баспайлы.
Дүрбөлөң кылып ватсаптан
Жалганды, калпты жазбайлы.
Ар нерсени кармаган
Кол экенин билиңиз
Колубузда микроп
Мол экенин билиңиз.
Телефон, ачкыч, эшиктин
Туткасын бат-бат сүрүңүз
Ачылып эшик терезе
Желдеп турсун үйүңүз.
Ооз-мурун, көздөрдү
Кармабайлы кол менен
Бат-баттан таза самындап
Жуулуш керек кол деген
Эл топтолгон жерлерден
Этиятыраак бол деген
Токтой турганы жакшы го
Шерине, аш же той деген.
Кутулуп алсак балээден
Кубанып берсек той кенен
Иммунитети азыраак
Алсыз келет карылар
Андыктан ага шарт түзүп,
Карагыла баарыңар.
Карысы бар үйлөрдө
Береке, ырыс баары бар
Карантин шартын түшүнтүп,
Карыны жакшы багыңдар
Дем кысылып оорлоп,
Үшкүрүнүп жатсаңыз
Жөтөл кармап, эт ысып,
Чүшкүрүнүп жатсаңыз
Догдурга кабар бериңиз да,
Дүрбөлөң түшүп шашпаңыз.
Үйдөн дарыланам деп
Үлүлдөй үйдө жатпаңыз.
Колдонуңуз бар болсо,
бет кабыңыз, маскаңыз.
Кудайым өзү сактасын
Өзүңүздү да сактаңыз
Оо жараткан, элимди
Илдеттерден сактагын.
Адамдын бат экенин
билбестерден сактагын.
Адамзатка пайдасы
Тийбестерден сактагын
Көралбастын көз арткан
Көзүнөн сакта Кудайым.
Сугу бардын сук арткан
Сөзүнөн сакта Кудайым.
Жакшы иштеп жатат өкмөт
Жалпы журт буга калыстыр
Көтөрүп ийбей бааларды
Көзөмөлгө салыптыр
Саламаттык жагынан
Сак турганы аныктыр
Эзелтен эле биздин эл
өз жанын өзү багыптыр
Азык-түлүк дүкөнгө
Калтырбай басып алыптыр
Байкуш элде не күнөө?
Алдана берип акыры
Эл ишенбей калыптыр.
Ишеним болбой, иш болбойт
Ишеним керек, келгиле!
өзүбүз кайда бармакпыз
өлкөгө жардам бергиле.
Вируска таппай бир айла
Бүт Аалам батты убайга.
Бизден да кыйын чыкмалар
Арыктай түштү бир айда
Акырын чыгып кете албайт же
АКШ, Лондон, Дубайга.
Жакасын кармап үйүндө
Жалынып калды Кудайга.
Эл менен эл биргесиз
Эл көрө турган күндөсүз.
Эмираттарды кыдырбай
Экран тиктеп үйдөсүз.
Колуңарда силердин
Кор болгон элди гүлдөтүш
Сак болсо бүтүн элиңиз
Саламат болот дениңиз.
Сакташ үчүн өлкөнү,
Салым кошолу келиңиз.
Тоок жесең, каз байла
Алганды кайта бериңиз.
Бирдиксиз жерде эрегиш
Бирдиктүү болгон эл эгиз.
Биримдик менен буйруса,
Вирусту дагы жеңебиз!
Биз дейли, сен, мен дебейли
Бириктир байды, кедейди.
Бирдиктүү, чогуу күрөшүп
Бийикти көздөй жөнөйлү.
Кырсыктан аман кутулуп,
Андан соң Кытайдын карызын төлөйлү.