«Манас», «Семетей», «Сейтек» үчилтигинин жаңы варианты чыкты

«Манас», «Семетей», «Сейтек» эпосторунун жаңы варианты жарык көрдү. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, Молдобасан Мусулманкулов, Багыш Сазанов, Мамбет Чокморов, Тоголок Молдо, Жаңыбай Кожековдун оозунан жазылып алынган материалдар УИКтин кол жазмалар бѳлүмүндѳ сакталып турган. Эпостун тексти манасчылардын оозунан жазылып алындыктан, эч ѳзгѳртүүсүз берилди. Тексттин аягында сюжеттик линияда кездешкен каармандардын аттары, жер-суу, эл, уруу аталыштары жана орус, араб, фарс тилинен кирген айрым сѳздѳрдүн түшүндүрмѳлѳрү кошулган.

Үчилтиктин 1-бѳлүгү жалпы 61 миң, жалпысы 203 миңге жакын саптан турат. Бүгүнкү күндѳ аталган фонддо Молдобасандын айтуусундагы үчилтиктин 1-бѳлүгүнѳ тиешелүү кириллица алфавити менен сыя пайдаланылып жазылган 11 дептер сакталуу.